Transparència

Transparència

TRANSPARÈNCIA

La documentació de l'IMAS relativa al codi ètic del bon govern i la transparència es publica a la seu del Consell de Mallorca, donat que l'IMAS és un organisme autònom del Consell. Hi trobareu informació dels càrrecs polítics, pressuposts, contractes, convenis, relació de llocs de feina, etc.

Al següent apartat del web ("Documentació") hi trobareu les memòries anuals de l'IMAS i altres documents d'interès.

 

ELABORACIÓ DE NORMATIVA

1) Consulta prèviaAmb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes es realitza una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma. Podeu participar en aquest procés de consulta durant els terminis establerts.

2) Normativa en tramitació: En aquest apartat podeu accedir a les diferents versions del document abans de ser aprovat.

 

ACCIÓ CONCERTADA

L'acció concertada és una opció organitzativa que permet a l'Administració encarregar la prestació de serveis socials, inclosos a la cartera de serveis socials, així com el servei d'orientació professional, recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, amb entitats no lucratives del tercer sector d'acció social i, si escau, entitats del sector privat, preferentment del tercer sector. Aquesta col·laboració es formalitza mitjançant un document administratiu denominat «acord d'acció concertada».

En aquest apartat podeu accedir als procediments de concertació  en tramitació i als acords d'acció concertada subscrits.

Concertació del servei d'acolliment residencial bàsic per a la infància i l'adolescència

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=34188

Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a menors estrangers

 
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a adolescents embarassades o amb càrregues familiars
 
 
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a menors amb trastorns de conducta
 
 
Ampliació de places del concert del servei d'atenció integral i promoció de la autonomia per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca
 
 
Concertació del servei de promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca
 
 
Ampliació del concert social d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta