Qui som?

qui som?

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és la institució de referència a Mallorca per gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els recursos assistencials. Es tracta d’un organisme autònom que depèn del Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca. Fou creat el 2003 amb la denominació d’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'any 2007 va canviar de denominació.

Així, l’IMAS assumeix les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials. En resum, la nostra missió és desenvolupar els programes, els serveis i els centres de serveis socials, menors i residències, llars i altres recursos assistencials per a gent gran.

Des d’aquest web us volem convidar a conèixer de primera mà quina és la nostra feina i facilitar-vos la relació amb nosaltres a través de les noves tecnologies, que ens ajuden a fer els tràmits, a estar informats i ens permeten estar en contacte de manera bidireccional.

Seu electrònica de l'IMAS

Es troba integrada dins de la seu electronica del Consell de Mallorca, https://seu.conselldemallorca.net, d'acord amb la resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de dia 15 de gener de 2018, pel qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com a la pròpia dels organismes autònoms que en depenen.

Oficines