Igualtat

PLA ESTRATÈGIC D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha aprovat el seu I Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i Homes, l'objectiu del qual és facilitar l'execució d'un conjunt planificat de mesures per a la progressiva incorporació de la perspectiva de gènere a l'IMAS, entre d'altres. En aquest sentit, desenvoluparà les seves actuacions a través de diferents eixos de treball: la transversalitat de gènere, entesa com a la integració de la igualtat en la estratègia i la cultura de l'organització, i també la incorporació sistemàtica i progressiva de la perspectiva de gènere en totes les polítiques que es duguin a terme, en la presa de decisions i les actuacions i projectes d'intervenció social, entre d'altres.

COMISSIÓ D'IGUALTAT

Una de les principals passes per materialitzar el Pla estratègic d'igualtat és la constitució de la Comissió Activa d'Igualtat de l'IMAS, conformada per personal tècnic representant de les quatre direccions insulars, a més dels serveis de recursos humans, sistemes informàtics i del servei de premsa de l'IMAS. Aquesta Comissió Activa d'Igualtat (CAI) té com a principal objectius impulsar, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar les actuacions previstes en el Pla d'Igualtat de entre homes i dones de l'IMAS.

Actualment, les persones designades per formar part de la CAI són les següents:

 • A proposta de Presidència i vicepresidència de l'IMAS:

  • Francesc Serra Buades (suplència Francisca Mª Roig Gayà)

  • Francesca Moll i Nadal (suplència Mª Victòria Amengual Galmés)

 • Com a representants de les quatre direccions insulars de l'IMAS:

  • Catalina Coll Diaz, de la Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària (suplència Antònia Maria Bover)

  • Carme González, de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social 

  • Catalina Coll, de la Direcció Insular d'Inclusió Social (suplència Sebastià Cerdpa Campomar)

  • Antònia Cerdà Martorell, de la Direcció Insular d'Infància i Família (suplència Anna López Manuel)

  • Maria Peñarrubia Barrera, de la Direcció Insular de Suport Territorial (suplència Maria Dolores Fuentes Martínez)

  • Cristina Maura, de la Direcció Insular d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics (suplència Elena Maria Serrano)

 • Com a representants nomenats des de l’àrea de Gerència de l'IMAS:

  • Maria Garcies Gomila (SPRL) i Ana Moreno Gil, del Departament de Recursos Humans (suplència Rosa Mª Alcover Bestard (SPRL)  i Marta Vallespir Flo)

  • Antoni Sánchez Magraner, del Servei de sistemes d'informació i suport tecnològic (suplència Sergi Navas Clar)

  • Apol·lònia Vanrell Pons, de centres externs (suplència Apol·lònia Binimelis Cunills)

La CAI és reunirà amb una periodicitat mensual. En concret, la comissió assumeix la competència principal d'actuar com a instrument de coordinació que ordenarà la regulació i desenvolupament de les actuacions plantejades i aprovades al Pla d'Igualtat de l'IMAS. En aquest sentit, podrà fer suggeriments i propostes a la direcció de l’IMAS, a través de l’àrea de Gerència, però es precisarà de l’autorització d’aquest òrgan de direcció a l’hora de fer modificacions a la proposta d’actuacions del Pla, així com per a fer modificacions al contingut i al procés de funcionament d’aquesta comissió.

 

COMITÈ D'IGUALTAT

El mes de maig de 2019 es va constituir constituit formalment el Comitè per a la igualtat entre dones i homes en una primera sessió que comptà amb l'assistència de la presidenta de l'IMAS, Margalida Puigserver; així com els seus dos vicepresidents Javier de Juan i Caterina Mas; i la gerent de l'IMAS, Teresa Vallespir. Igualment hi varen assistir  membres dels sindicats amb representació a l'IMAS, així com dues persones de la Comissió d'Igualtat i de l'àrea de Recursos Humans de l'IMAS i un representant de la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca. El Comitè per a la igualtat entre dones i homes té com a objectiu la consulta regular i periòdica de totes les iniciatives que es duguin a terme a l'IMAS en matèria d'igualtat