Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Cartera de serveis socials, menors i família

Regulació dels requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca i desenvolupament de la cartera de serveis

Regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i els procediments d’autorització i acreditació dels serveis socials d'àmbit insular

  • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017. Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració

Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca

  • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019.
  • Projecte de reglament aprovat pel Consell Rector de dia 30 de juliol de 2020. Inclou les modificacions introduïdes com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions realitzades al període d'informació pública i les recomanacions realitzades per el dictamen del CES
  • Estat de la tramitació: Pendent del dictamen del Consell Consultiu i posteriorment l'aprovació definitiva.

Modificació del Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits d’autorització i d’acreditació.

  • Consulta prèvia. Data de publicació : 13/08/2020. Termini per realitzar les aportacions: 13/08/2020-29/082020
  • Situació actual: En tramitació