Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació en relació a la gestió del servei de l'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 14. novembre 2011
Tipo Contratante: Gestió de servei públic
Estado de la tramitación: Tancada

Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 28 de novembre de 2011

AVISOS
- Heu d'indicar a l'exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual presenteu oferta.
- Heu de presentar un únic sobre núm. 1 i un únic sobre núm. 2 per entitat licitadora i tants de sobres 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presenteu.
- És obligatori estar inscrit en el Registre de Serveis Socials que pertoqui i en el Registre oficial d'entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors, i per al programa/es als quals es presentin. Així mateix els licitadors han de comptar amb la pertinent autorització d'un centre i/o servei corresponent al lot/s al qual es presenti. La manca d'aquestes inscripcions i/o autoritzacions seran causa d'exclusió de la licitació.
- Els serveis prestats a administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant relació certificada de l'administració que correspongui
- Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents originals o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement a la legislació vigent en la matèria.
Si voleu demanar cita per compulsar a l'IMAS telefonau al 971 49 88 04.

NOTA ACLARATÒRIA SOBRE EL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ:

Només han de presentar el Pla d'Igualtat o mesures de conciliació laboral i/o familiar aquelles entitats que varen presentar la declaració responsable perquè fos valorada com clàusula social. No l'han de presentar les que ja varen incloure el document als sobres 3 o 4 o aquelles que no varen presentar cap document i, per tant, no se'ls va valorar.

Tramitació de l´expedient