Perfil contractant

Perfil contractant

2020/56/EXCL Contractació patrimonial, exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, d'arrendament inmoble per a centre de primera acollida "Tramuntana" per a adolescents

dimarts, 27. octubre 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...