Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Lot 2), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 15. març 2018
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per consultar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com la tramitació de l'expedient, s'ha d'acudir al perfil del contractant del Consell de Mallorca (http://www.conselldemallorca.net/). Expedient 2017/61/SER