Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per al menor J.M.C.C., en situació de desprotecció i dependent de l’IMAS, entre l'1 d'abril de 2018 i el 31 de març de 2019.

dijous, 8. març 2018
El Plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.