Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d'acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per a la menor ST, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 6. març 2018
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.