Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d’acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor A.A.C.M. amb grau de discapacitat reconeguda, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimecres, 20. desembre 2017
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.