Inclusió Social

inclusió social

Ajudes econòmiques a entitats de serveis socials

Què és?

L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris i el procediment de concessió de les ajudes econòmiques adreçades a donar suport al finançament de les actuacions que en matèria de serveis socials hagin realitzat les entitats i associacions sense ànim de lucre des de dia 1 de gener de 2014 i fins al 31 de desembre de 2014, d’acord amb les característiques i els requisits que estableix aquesta Resolució. Les actuacions poden ser de caràcter preventiu, assistencial, d’inserció i reinserció per a persones o col·lectius de l’illa de Mallorca, en alguna de les situacions amb necessitat d’atenció prioritària assenyalades a l’art. 6 de la llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les illes Balears.
S’exclouen d’aquesta convocatòria qualsevol tipus d’ajudes per a actuacions que no s’ajustin a les modalitats descrites a l’apartat 2, com són: infraestructures d’edificis (construcció i/o remodelació), equipaments, manteniment, creació de centres de serveis socials (d’estades diürnes i/o residencials) i estudis.
Així mateix, queden exclosos d’aquesta convocatòria aquelles entitats a les que s’hagi atorgat una subvenció nominativa o un contracte o concert per part de l’IMAS, respecte de l’exercici 2014. A aquests efectes, es requerirà informe preceptiu i vinculant del servei Jurídic Administratiu.
Es regeixen, a més de pel règim legal aplicable, per les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats, aprovades pel Ple del Consell de Mallorca de 5 de maig de 2005, (BOIB núm. 99, de 30 de juny), i modificades el 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 53, d’11 de abril).

Què cal aportar?

A la sol·licitud de subvenció (annex 1) , s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del document acreditatiu que la persona sol·licitant és el representant legal de l’entitat i el seu DNI.
b) Fotocòpia acarada de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.
c) Fotocòpia acarada dels estatuts degudament legalitzats.
d) Acreditació de la inscripció en el Registre Central de Serveis Socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears o en el que correspongui.
e) Sol·licitud de transferència bancària per als pagaments expedida a nom de l’entitat beneficiària de l’ajuda, signada i segellada pel seu representant legal i per l’entitat bancària (annex 2)
f) Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la hisenda estatal, vigent, com a mínim, durant els quatre mesos posteriors a la presentació de la sol·licitud.
g) Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la hisenda autonòmica, vigent, com a mínim, durant els quatre mesos posteriors a la presentació de la sol·licitud.
h) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
i) Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb l’IMAS i amb el Consell de Mallorca. A aquest efecte, la sol·licitud de la subvenció implica l’autorització perquè l’IMAS pugui obtenir de la Tresoreria del Consell de Mallorca informació relativa al compliment d’aquestes obligacions. No obstant això, l’entitat interessada pot optar per presentar aquesta documentació juntament amb la sol·licitud de la subvenció.
j) Declaració en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap (annex 3)
k) Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes per ser beneficiari que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (annex 4)
l) Acreditació de l'exempció de l'IVA, quan escaigui.
m) memòria tècnica econòmica (annex 5 ) de l’activitat subvencionada, signada i segellada
n) Còpia acarada de la documentació econòmica indicadora de les despeses realitzades a 2014 i esborrany-proposta signat i segellat del compte justificatiu d’acord amb el model (annex 6)

Lloc d'atenció

Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la unitat d’Atenció al Ciutadà de
l’IMAS a Palma o amb les seves delegacions d’Inca i de Manacor.

  • C/ del General Riera, 67. 07010 Palma. Tel. 971 763 325.
  • C/ Avda. del General Luque, 223, 1r pavelló esquerra, 1a. (Antic quarter General Luque). 07300 Inca. Tel. 971 880 216 / fax. 971 502 407
  • C/ Bonjesús, 2. 07500 Manacor. Tel. 871 986 142 / fax: 871 986 150
.