Persones amb Discapacitat

discapacitat

Ajudes individuals per a les persones amb discapacitat 2017

Què és?

Les ajudes econòmiques individuals d’aquesta convocatòria van adreçades a l’atenció dels problemes específics de persones declarades amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, a la promoció del seu benestar social.

Les despeses realitzades han de correspondre al període comprés entre el dia després de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds de la convocatòria de l’any anterior (15 de juliol de 2016) fins al darrer dia de presentació de sol·licituds (20 de juny de 2017), sempre que es compleixin els requisits establerts en el punt 5 de la present convocatòria.

Què ofereix?

Les ajudes tindran dues modalitats:

2.1 Els tractaments professionals sociosanitaris.
Són aquells tractaments rehabilitadors, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat.
Inclouen intervencions professionals de: psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars que corresponguin a la mateixa finalitat.
En casos excepcionals i per necessitat urgent de qualque tractament rehabilitador, sempre que se’ns justifiqui la procedència i que per accedir-hi no es pugui comptar amb mitjans de transport públic, es podrà considerar l’ajuda al transport.

2.2 Les ajudes tècniques.
S’entén per ajuda tècnica, les pròtesis, òrtesis i aquells instruments, utensilis, dispositius i/o equips de diferents graus de complexitat per a les persones amb discapacitat, amb la finalitat de suplir o complementar la seva limitació i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la seva vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

Són les següents:
a) Ajudes per a la mobilitat.
Les que actuen com a intermediàries entre la persona i l’entorn, faciliten la relació i permeten una millor mobilitat i autonomia.
També fan referència als instruments que tenen com a finalitat suplir o complementar les limitacions i/o mancances de mobilitat funcional:
- Obtenció del permís de conduir per a discapacitats físics que precisin adaptació del vehicle.
- Adquisició de vehicle adaptat o adaptació de vehicle.
- Llit hospitalari/articulat, matalàs antiescares, cadira de dutxa, grua, etc.

b) Pròtesis i òrtesis.
S’entenen per pròtesis aquells productes sanitaris que requereixen una adaptació personalitzada i adreçades a substituir un òrgan o part de la persona. Les òrtesis són aquells productes sanitaris d’ús extern i no implantables adreçats a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular, sensorial o de l’esquelet.

c) Estris bàsics i necessaris:
Les sol·licituds d’estris bàsics que siguin indispensables per a la millora de la qualitat de vida, així com per a fomentar l’autonomia personal, es podran valorar excepcionalment sempre considerant les mancances funcionals dels sol·licitants.
No poden ser objecte de subvencions en aquesta convocatòria totes aquelles obres que es poden dur a terme en el domicili per eliminar barreres arquitectòniques i donar accessibilitat (adaptació del bany, rampa d’accés, col·locació de passamans i baranes, ampliació de portes per permetre el pas de cadires de rodes, etc.)

3. Limitacions
Amb caràcter general, les persones sol·licitants d’ajudes tècniques no poden haver rebut subvencions pel mateix concepte en les dues convocatòries anteriors, excepció feta dels tractaments rehabilitadors sociosanitaris, ni sol·licitar ajudes incloses al catàleg general del material ortoprotèsic vigent per al 2017 del Sistema Nacional de Salut, exceptuant: cadira de rodes, caminador, cadira de rodes fixe per a inodor/wc, audiòfons, material coclear, plantilles, sabates ortopèdiques, faixa especial, faixes lumbars i coixins antiescares.

A qui s'adreça?

Persones amb discapacitat residents a Mallorca que reuneixen els requisits.

Com accedir-hi?

Servei d'Atenció a la ciutadania de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Les instàncies s’han de dirigir a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar al Registre General de l’IMAS a Palma i a les seves delegacions d’Inca i de Manacor, a les oficines de Registre del Consell de Mallorca, o a qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El Consell de Mallorca té signats convenis de col·laboració amb determinats ajuntaments, i sols es tindrà en compte la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de l’IMAS o del Consell de Mallorca,  de l'Ajuntament de Palma i dels ajuntaments amb els que s'ha signat el conveni de col.laboració.

Ajuntaments que disposen de conveni:

Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santanyí, Selva, Sencelles,  Ses Salines, Sóller, Son Servera i Vilafranca de Bonany.

 

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

.