Inclusió Social

inclusió social

Atenció i tractament ambulatori. Les Unitats de Conductes Addictives (UCA)

Què és?

És un programa que dona atenció ambulatòria a les persones amb transtorn de conductes addictives amb i sense substància (alcohol, opiacis de prescripció, heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi, altres substàncies; joc patològic, noves tecnologies, sexe i altres) des de l’enfoc biopsicosocial mitjançant un equip de professionals interdisciplinari; així com a les famílies i a qualsevol persona interessada en rebre una informació sobre aquesta problemàtica.

Els objectius generals són:

 • Millorar la qualitat de vida i aconseguir el màxim nivell de benestar de les persones afectades
 • Aconseguir l’abstinència i/o la reducció del consum
 • Acompanyar i donar eines a les persones perquè facin el procés de canvi personal que desitgen
 • Intentar evitar i/o reduir les conseqüències no desitjades derivades del consum de substàncies
 • La integració social en sentit ampli

Què ofereix?

Les UCA ofereixen una sèrie de programes:

1.Programa d’informació i orientació a les persones afectades, als seus familiars i a altres persones interessades si ho demanen.

2. Programes de desintoxicació:

 • Ambulatòria
 • Hospitalària: derivació a la UPRA, unitat de desintoxicació hospitalària d'alcohol ubicada a l'Hospital Psiquiàtric de Palma. 

3. Programes de deshabituació:

 • Suport farmacològic:
  • Antagonistes opiàcies
  • Deshabituació farmacològica de drogues no opiàcies
  • Interdictors i anticraving de l’alcohol
  • Tractament i manteniment amb metadona, buprenorfina/naloxona
 • Programes lliures de drogues
 • Programes d’atenció psicològica: individual, de parella, familiar
 • Programa d’atenció a la psicopatologia dual:
  • Coordinació amb salut mental
  • Abordatge farmacològic de la patologia psiquiàtrica
  • Derivació a recursos de la xarxa psiquiàtrica en cas necessari
 • Programa de seguiment de l’evolució dels usuaris amb VIH/sida i altres patologies infeccioses
 • Programes de deshabituació de tipus residencial

4. Programes i estratègies de reducció de danys:

 • Programes de disminució/consum controlat de l’alcohol i reducció de danys
 • Reducció de danys d’altres drogues i potenciació d’hàbits saludables
 • Intercanvi de xeringues i administració de preservatius

5. Atenció i integració social:

 • Seguiment de la situació jurídica
 • Inserció sociolaboral
 • Derivació a recursos
 • Programa de suport territorial als serveis socials comunitaris

Els equips tècnics que integren aquesta Secció es distribueixen territorialment en cinc Unitats de Conductes Addictives (UCA).
Cada un disposa d’un equip tècnic integrat per: 1 metge/essa, 1 psicòleg/òlega ,1 treballador/a social, 1 ATS/DUI, 1 auxiliar d’infermeria, 1 auxiliar administratiu/iva.

A qui s'adreça?

Persones amb transtorn de conductes addictives amb i sense substància (alcohol, opiacis de prescripció, heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi, altres substàncies; joc patològic, noves tecnologies, sexe i altres), als pobles de la part forana de Mallorca, les seves famílies i altres persones que demanin atenció i/o informació respecte la problemàtica per transtorn de conducta addictiva. 

Com accedir-hi?

 • Unitats de Conductes Addictives de l'IMAS: UCA Palma, UCA Inca, UCA Manacor, UCA Calvià, UCA Migjorn
 • Secció d'Atenció a les Drogodependències 

Lloc d'atenció

 

Horari d'atenció

Els horaris d'atenció depenen de cada UCA, consultau al document anomenat 'Horaris d'atenció i equips tècnics dels UCA'.

(La  UCA de Calvià i la UCA de Migjorn comparteixen l’equip tècnic al 50 % i alternen els divendres per cobrir l’atenció en els dos centres).

 

.