Menors i Família

menors

Adopció nacional

Què és?

El programa d’adopció nacional té com a objectiu oferir als menors en situació de desemparament i amb impossibilitat de retornar amb les seves famílies d’origen una família alternativa idònia i definitiva.

En aquests menors concorren en alguns casos, característiques, condicions o necessitats especials que requereixen una major atenció i que determinen que el procés de selecció de les famílies adoptives. La concurrència d’algunes de les circumstàncies descrites a continuació determinen la qualificació d’un menor com “menor de característiques especials”:  

 • Infants a partir de 7 anys
 • Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys)
 • Grups de 3 germans o més
 • Discapacitat física o sensorial
 • Discapacitat psíquica
 • Malaltia crònica

El procediment d'adopcions està descrit a l'enllaç adjunt a la seu electrònica.

Què ofereix?

 • Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l’adopció nacional
 • Acollida familiar preadoptiva

A qui s'adreça?

Nins i nines:

 • Els qui han estat declarats en situació de desemparament i que l’Entitat Pública competent en matèria de menors ha resolt que es troben en situació de adoptabilitat, després d’haver constatat que les seves circumstàncies socio-familiars no aconsellen la reintegració a la seva família biològica.
 • Els que els seus pares han donat la conformitat per a l’adopció. En el cas dels nounats es necessari que hagin transcorregut un mínim de 40 dies des del naixement i es requisit imprescindible la conformitat dels pares.
 • Els que han estat abandonats.

Com accedir-hi?

Secció d'Adopcions de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 345
Fax: 971 761 231

.