Menors i Família

menors

Adopció internacional

Què és?

L’adopció internacional és un recurs excepcional i permanent per a menors, que per diverses raons, no poden ser cuidats per les seves famílies d’origen, ni en el seu pais.

El Procediment i els criteris tècnic establerts estan orientat a establir les garanties necessaris per a que aquestes adopcions es realitzin en consideració al interès superior dels nins i les nines i el respecte als seus drets.

L’adopció internacional s’emmarca normativament, a nivell internacional, dins del Conveni de l’Haya relatiu a la protecció del nin i a la cooperació en matèria d’adopció internacional, que vetlla per la protecció de menors que sofreixen circumstàncies socials, polítiques i econòmiques adverses i la normativa pròpia dels països.

Què ofereix?

  • Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l’adopció internacional
  • Emissió de la declaració d’idoneïtat de les famílies
  • Seguiment dels processos d’adaptació dels menors estrangers amb les seves noves famílies

A qui s'adreça?

Famílies sol·licitants d'adopció internacional.

Què cal aportar?

Si s’obté la Idoneïtat, la família ha de preparar la documentació següent:

  • Resolució i certificat d’idoneïtat
  • Informe psicosocial
  • Compromís de la família de fer el seguiment i de col·laborar amb el país estranger
  • Compromís de l’administració de fer el seguiment i de col·laborar amb el país estranger
  • Altra documentació específica que ha d’ésser exigida pel país d’origen

Tota la documentació ha d’ésser degudament traduïda per un traductor jurat i ha d’ésser legalitzada i/o postil·lada.

Com accedir-hi?

Secció d'Adopcions de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 231

.