Gerència i gestió

gerència

Contractació pública socialment responsable

Què és?

Les contractacions públiques socialment responsables (CPSR) varen ser definides al 2011 per la Comissió Europea com “les operacions de contractació que tenen en compte un o més dels següents aspectes socials: oportunitats d’ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat d’oportunitats, disseny d’accessibilitat universal, consideració dels criteris de sostenibilitat, incloses les qüestions de comerç ètic, i un compliment voluntari més ampli de la responsabilitat social de les empreses (RSE), al mateix temps que es respecten els principis consagrats en el Tractat de la Unió Europea (TUE) i les Directives de contractació”.

Segons l’Observatori de Contractació Pública, la contractació pública suposa a Espanya aproximadament el 18,5% del PIB, dada que de mostra que és una eina molt potent per a la política econòmica i social.

Les Administracions Públiques poden utilitzar els seus contractes com a eficaços instruments de promoció d’oportunitats d’ocupació, treballs dignes, inclusió social, accessibilitat, comerç ètic i igualtat de dones i homes, aconseguint així efectes que van més enllà de l’execució d’una obra, la prestació d’un servei o l’adquisició d’un bé.

L'IMAS, com a organisme autònom encarregat de gestionar totes les competències del Consell de Mallorca en matèria de serveis socials, està utilitzant la contractació pública per fomentar la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’ocupació de persones en situació desafavorida. S'ha convertit, en el darrers anys, en la institució capdavantera en la implantació de la contractació socialment responsable a Mallorca.

L’objectiu és que la inversió pública que suposa la contractació de les administracions públiques pugui impulsar, a més de l’estricte compliment de l’objecte contractual, altres objectius beneficiosos per a la societat.

Què ofereix?

Compartir informació sobre la tasca que fa l'IMAS i sobre les novetats que es vagin produint en la normativa i en la interpretació que en fan els tribunals contractuals i les juntes consultives.

Podreu consultar les novetats a l'apartat de documents.

A qui s'adreça?

A totes les persones interessades en aquesta matèria i, en particular, al personal de les administracions públiques i als responsables polítics que gestionen i tramiten contractació administrativa.

Per a consultes o enviar informació podeu contactar amb la llista de correu cpsr@imas.conselldemallorca.net

.