Gerència i gestió

gerència

Oferta SOIB 4450 - Tècnic/a superior llicenciat/da en Dret

Què és?

En data 15 d'octubre es publica la llista de persones admeses i excloses a la selecció Núm. 4450 del SOIB de tècnic/a superior llicenciat/da en Dret.

En data 30 d'octubre es publica la llista provisional de valoració de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants. Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per al·legar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració de mèrits.

.