Menors i Família

menors

Ajuda contra la violència de gènere

Què és?

És un ajut econòmic de pagament únic per a dones que han patit violència de gènere.

Terminis: aquest ajut no està subjecte a termini, i, per tant les sol·licitud es poden presentar tot l’any.

Més informació: les condicions, els requisits i els detalls del procediment d'aquest ajut s'expliquen a l'annex 1.

A qui s'adreça?

Poden ser sol·licitants les dones víctimes de violència de gènere que compleixin els requisits següents:

  1. Residir i figurar empadronada en algun dels municipis de l’illa de Mallorca
  2. No tenir rendes econòmiques que en el còmput mensual superin el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries
  3. Tenir dificultats especials per obtenir una feina, la qual cosa que s’ha d’acreditar amb un informe del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
  4. No conviure amb l’agressor
  5. Ser víctima de violència de gènere, la qual cosa s’ha d’acreditar amb la sentència condemnatòria, amb l’ordre de protecció o amb l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la dona denunciant és víctima de violència de gènere mentre no es dicti l’ordre de protecció, i que les mesures de protecció siguin vigents
  6. No haver estat beneficiària d’aquest ajut abans, fins i tot en el cas que la dona sol·licitant pugui acreditar una nova situació de violència de gènere

En el cas de dones sol·licitants no espanyoles, les sol·licitants nacionals dels estats membres de la Unió Europea o les sol·licitants de la resta d’estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, a més dels requisits de caràcter general, han d’estar en possessió del certificat de registre com a resident comunitària o de la targeta de residència de familiar de persona ciutadana de la Unió Europea. La resta de dones sol·licitants no nacionals de la Unió Europea han d’estar, en tot cas, en possessió de l’autorització de residència i de l’autorització administrativa per treballar, o estar inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB, o bé ser titulars d’un visat per cercar feina.

Què cal aportar?

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que facilita l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i s’han d’emplenar també uns annexos complementaris:

Tota la documentació que s’adjunti, si és de ser còpia de l’original, ha d'estar compulsada. L’imprès de sol·licitud és disponible també a la seu de l'IMAS.

Consultar la documentació requerida al punt vuitè del l’annex 1.

Com accedir-hi?

A través de la Secció d'Igualtat de l'IMAS.

Horari d'atenció

  • Amb cita prèvia
  • De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

 

Atenció

.