Persones amb Discapacitat

discapacitat

Servei d'intèrprets de llengua de signes

Què és?

L’IMAS disposa d’un servei d’interpretació de signes adreçat a les persones amb discapacitat auditiva. El servei consisteix en l’acompanyament que ofereixen dues intèrprets de llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva que ho sol·liciten i que puguin realitzar sense dificultats comunicatives els seus tràmits administratius, mèdics, judicials, etc.

Aquesta iniciativa garanteix el dret de les persones sordes a expressar-se en la seva llengua en qualsevol àmbit i fomenta així la igualtat d’oportunitats.

Es pretén: eliminar les barreres de comunicació amb què es troben les persones amb discapacitat auditiva per dur a terme llurs activitats quotidianes; fer accessible la informació a les persones amb discapacitat auditiva perquè puguin exercir els seus drets amb igualtat d’oportunitats; aconseguir la integració en la societat d’aquest col·lectiu i afavorir l’autonomia de les persones que en formen part.

Què ofereix?

  • Servei d’acompanyament amb interpretació de llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva perquè puguin rfer gestions al metge, al banc, a l’Administració, a empreses, etc.
  • Interpretació de conferències, cursos, entrevistes, etc., per als mitjans de comunicació
  • Servei d’acompanyament amb interpretació de llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva perquè puguin fer gestions a l’IMAS i servei d’informació general sobre el programa
  • Suport a les persones amb discapacitat auditiva per a la comprensió escrita i per a cridades telefòniques

A qui s'adreça?

Les persones sordes o sordcegues que tenguin com a mitja de comunicació la llengua de signes.

Qualsevol persona oient de l'àmbit administratiu que ho necessiti.

Com accedir-hi?

Correu electrònic: amamate@imas.conselldemallorca.net
Telèfon mòbil i/o missatge de whatshap: 660628910
Centraleta Institut Mallorquí d'Afers Socials: 971 76 33 25 

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

Serveis ordinaris:
S'han de sol·licitar amb un mínim de tres dies d'antelació, de dilluns a divendres de 08.00h a 15.00 h

Serveis urgents:
De dilluns a divendres de 08:00h fins 15.00h

.