Gerència i gestió

gerència

Autoritzacions, Registre i Inspeccions de Centres i Serveis Socials

Què és?

El Servei d'Autoritzacions, Inspecció i Registre de Centres i Serveis Socials tramita:

  1. Els procediments d'inscripció i cancel·lacions en el Registre unificat de serveis socials de totes aquelles entitats, serveis i centres de serveis socials d'àmbit insular
  2. Els procediments de declaració responsable, d'atorgament, modificació i revocació d'autoritzacions d'obertura i de funcionament de serveis socials d'àmbit insular
  3. Exercir la funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials. Dintre d'aquestes funcions, el Servei desenvolupa les següents tasques:
    • La inspecció, verificació i el control de les entitats, serveis i centres de serveis socials de Mallorca
    • La incoació, tramitació i resolució dels procediments sancionadors que corresponguin, per infracció de la normativa reguladora del Sistema Balear de Serveis Socials

A qui s'adreça?

Centres i serveis de persones majors, persones amb discapacitat, menors i altres colectius.

Com accedir-hi?

A través del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspeccions de Centres i Serveis Socials.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325 - ext. 1384

.