Notícies

Notícies

Publicació al BOE i al BOIB de les bases de les convocatories per proveir dos llocs de feina mitjançant el sistema de lliure designació

dilluns, 3. desembre 2018

En el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) número 290, de 1 de desembre de 2018, s'han publicat els anuncis corresponents a les publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 147, de 24 de novembre de 2018, de les bases que han de regir les convocatòries per a proveir mitjançant lliure designació dels següents llocs de feina:

 

1 lloc de cap de servei adscrit al Servei de Planificació i Documentació de la Gerència de l'IMAS, codi del lloc F00520011, pertanyent a l'escala de l'administració general de l'Administració Local, subescala tècnica, classe tècnic / a superior i a l'administració especial de l'Administració Local, subescala tècnica, classe tècnic / a superior del grup de classificació professional de funcionari de carrera A1.

 

1 lloc de cap de servei de Selecció i Provisió adscrit al Departament de Recursos Humans de la Gerència de l'IMAS, codi del lloc F00520004, pertanyent a tots els cossos i / o escales dels grups dels quals està adscrit del grup de classificació professional de funcionari de carrera A1.

 

El termini per presentar sol·licituds comença avui dia 3 de desembre i finalitza el dia 27 de desembre de 2018.