Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contractació del servei de bugaderia al centre d'acollida per a persones sense sostre en risc d'exclusió social de Ca L'Ardiaca (SER 13/17)

dijous, 25. maig 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 de juny de 2017

Contracte menor relatiu a les obres de substitució de la fusteria d'alumini de la residència de persones majors de La Bonanova per a la millora de l'eficiència energètica.

dijous, 18. maig 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 1 de juny de 2017

Contractació de les obres de reforma interior del pavelló destinat a menjador de la Residència Llar d'Ancians que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima d'inserció , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de juny de 2017

 

Contracte menor bany geriàtric Residència La Bonanova.

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 29 de maig de 2017

Contracte menor d'arrendament d'un immoble per a determinats serveis de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

dijous, 11. maig 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 25 de maig de 2017

Contractació de les obres de reforma interior de la novena planta de la residència per a persones majors «La Bonanova», mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 8. maig 2017
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 01 de juny de 2017 a les 14 hores.

 

 • S'ha publicat el plec de clàusules administratives modificat! degut a una errada: lletra B del quadre de criteris d'adjudicació, concretament s'ha modificat la clàusula social (pag. 8) respecte al perfil de treballadors que s'han de contractar.

 

 • La Mesa de Contractació reunida en data 5 de juny de 2017 va acordar retrotreure les actuacions al moment de publicar-se la licitació de les obres al BOIB, i tornar a publicar els plecs correctes en el perfil del contractant.
 
 • Nova data límit de presentació d'ofertes: día 4 de juliol de 2017

 

Contracte administratiu del servei d'acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per als menors TSF, NAB i MCAD, en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, entre l'1 de maig de 2017 i al 30 d'abril de 2018

divendres, 28. abril 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contracte menor relatiu al servei d'acollida per a famílies amb fills/es a càrrec

dimecres, 26. abril 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 11 de maig de 2017

Contractació del subministrament d'equipament informàtic per a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

 • Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimecres, 3 de maig de 2017, a les 10 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

Contractació del servei per als programes de formació per donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) per a l'any 2017 i 2018

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

Pàgines