Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament de 4 vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, dos per a la residència Llar dels Ancians i dos per la residència de Felanitx, gestionades per l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. novembre 2016
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de noviembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contracte privat de l’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 27. octubre 2016
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 11 de novembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de productes de neteja i higiene personal per al centre d'acollida per a persones sense sostre en risc d'exclusió social de Ca l'Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 17. octubre 2016
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2016 a les 14 hores.

Contractació del servei de reinserció social per a població penitenciaria i ex–reclusos en situació d'exclusió social, mitjançant procediment obert

dilluns, 17. octubre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de novembre de 2016 a les 14 hores.

 

Creació d'una xarxa coordinada de serveis de promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física sobrevinguda a l'illa de Mallorca

dimarts, 11. octubre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de novembre de 2016 a les 14 hores.

Servei per l'execució dels programes de mediació i integració familiar- programes B-2, B-3 i B-5

dilluns, 3. octubre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 14 de novembre de 2016 a les 14 hores.

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre de tipologia d'acció educativa especial dels menors DBF, SVB i MFM en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat

divendres, 16. setembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació del servei de cuina i bar-cafeteria de la Residència de pensionistes La Bonanova

divendres, 16. setembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 d'octubre de 2016 a les 14 hores.

 

 

AVÍS: L'empresa SODEXO ha presentat escrit al·legacions a l'acta de la Mesa de contractació de dia 17 de novembre de 2016 i s'informa que es convocarà mesa de contractació per a la  seva resolució.

MESA DE CONTRACTACIÓ CONVOCADA DIA 28 DE NOVEMBRE A LES 10.30H

Contracte administratiu especial per l'explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Residència de persones majors de Felanitx, gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

dijous, 15. setembre 2016
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de setembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de gasoil de calefacció per a diversos centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 13. setembre 2016
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 d'octubre de 2016 a les 14 hores.

 

Pàgines