Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l´Institut Mallorquí d´Afers Socials, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 2. octubre 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'octubre de 2017

NOTA INFORMATIVA: La versió castellana de l´anunci de licitació al BOIB és correcte. Per Resolució de rectificació d´errada de data 2 d´octubre de 2017 queda esmenada l´errada material a la versió catalana.

IMPORTANT: NOTA INFORMATIVA 2: L´Annex 2 ( model d´oferta econòmica) del Plec de Clàusules Administratives és incorrecte. El correcte és el del Plec de Prescripcions Tècniques. Per evitar confusions es torna a publicar l´Annex 2 ( model d´oferta econòmica) de forma individual i l´Annex I (Quadre de necessitats per centres residencials).

 

 

Contracte menor per la reparació d'humitats a la façana lateral exterior i obres i muntatge elevador vertical d'ús intrerior en la Residència Huialfàs.

dijous, 28. setembre 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts és de deu dies hàbils, dia  13 d'octubre de 2017.

 

-AVÍS IMPORTANT: Contractació menor deixada sense efecte.

 

Contractació del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per a la menor A.B. amb discapacitat reconeguda, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, pel període comprés entre el 17 d'octubre de 2017 al 16 d'octubre de 2018.

dimecres, 27. setembre 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Contractació del subministrament de taquilles per als vestuaris del personal de la Residència de pensionistes La Bonanova gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 25. setembre 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 09 d'octubre de 2017

Contractació del subministrament de mobiliari per al pavelló C de la Residència Llar dels Ancians, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 21. setembre 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 06 d'octubre de 2017

Nota: Per motius aclaratoris ha estat modificat el darrer paràgref de l´Acta de la Mesa obertura sobre 3

 

 

Contracte menor relatiu a la contractació del servei de gravació, edició i postproducció d'un curtmetratge audiovisual sobre el Servei d'Ajuda Integral al Domicili.

dijous, 24. agost 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts és de deu dies hàbils, dia 7 de setembre de 2017.

Contractació del subministrament de mobiliari per a la Residència de pensionistes la Bonanova, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

Contractació dels serveis, per una banda, de dinamització i seguiment del Consell de la Infància i l'Adolescència depenent de l'IMAS, i per altra banda, de posada en marxa i gestió del "Club de l'Expressió".

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

ATENCIÓ:
 
-Indicar a l’exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual es presenta oferta.

-Presentar un únic sobre núm. 1 per entitat licitadora, i tants de sobres 2, 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presentau.

- Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

Data límit de presentació ofertes: dia 25 d'agost de 2017

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Contractació del servei de recollida d'aigües residuals del Centre de primera acollida «Puig des Bous».

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

 

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per la menor R.C.D.S., en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, entre el 10 de setembre de 2017 i el 9 de setembre de 2018

dimecres, 9. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Pàgines