Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contracte menor per a la reparació de biguetes de formigó del sòtil de la segona planta i impermeabilització de la coberta

divendres, 5. octubre 2018
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació  d'ofertes: 14 hores del dia 19 d'octubre de 2018

2018/04/SUB - Contractació del subministrament i servei d'ampliació de la xarxa WIFI dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dilluns, 27. agost 2018
Tipus de contracte: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion...

Contracte menor de subministrament de mobiliari per a les dependències de la seu de l'IMAS

divendres, 24. agost 2018
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts és de deu dies hàbils, fins dia 7 de setembre de 2018.

2018/03/SUB-Contractació del subministrament de paper per a fotocopiadores digitals i impressores làser de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimarts, 7. agost 2018
Tipus de contracte: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2018/12/SER - Contractació del servei d'accés a l'habitatge de les persones usuàries dels serveis de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 13. juliol 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/fbf8e558-e431-4420-96d7...

 

Contracte menor per a la substitució de canonades de les instal·lacions de ACS, calefacció i aigua freda a la Residència Huialfàs

divendres, 22. juny 2018
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 6 de juliol de 2018

2018/02/SUB - Contractació del subministrament d'aigua envasada per al personal de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, reservat a centres especials d'ocupació

dijous, 21. juny 2018
Tipus de contracte: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Lot 2), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 15. març 2018
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per consultar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com la tramitació de l'expedient, s'ha d'acudir al perfil del contractant del Consell de Mallorca (http://www.conselldemallorca.net/). Expedient 2017/61/SER

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per al menor J.M.C.C., en situació de desprotecció i dependent de l’IMAS, entre l'1 d'abril de 2018 i el 31 de març de 2019.

dijous, 8. març 2018
El Plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Pàgines