Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial

dimarts, 19. març 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives especials, en situació de desprotecció i depenents de l’IMAS.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca

dijous, 14. març 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca, mitjançant procediment negociat sense publicitat, condició especial de què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris

dimarts, 22. gener 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residència Huialfàs i les Llars dels Menors de l’IMAS

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 de febrer de 2013 a les 14 hores.
 • AVÍS: La Mesa de contractació convocada per dia 6 de març de 2013 a les 10 hores, tindrà lloc  al Sala de Juntes de la Llar dels Ancians (C/ General Riera, 115).

Contractació del servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva

divendres, 14. desembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Llar dels Ancians

divendres, 7. desembre 2012
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Tancada

Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei de perruqueria, barberia i estètica de la Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació de 4 programes formatius d’inserció social i laboral

dilluns, 3. desembre 2012
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Tancada

Contractació administrativa especial per desenvolupar quatre (4) programes formatius, d’inserció social i laboral per donar una atenció prioritària a les necessitats d’inserció de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per a l’any 2013

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació del servei per al manteniment dels sistemes de gestió de recursos humans

divendres, 30. novembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de recursos humans i del portal del personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació del servei de reprografia i fax

dijous, 15. novembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de novembre de 2012 a les 14 hores.

Acolliment residencial dels tres menors JAGP, ACA i AMP

dimarts, 10. juliol 2012
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contracte de gestió de servei públic d'acolliment residencial dels tres menors JAGP, ACA i AMP amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb AMADIBA, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Contractació del servei del programa B-5 "Intervenció socioeducativa a domicili amb educadors familiars", del 2012 al 2014, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, inclou una condició especial d'execució.

dijous, 19. abril 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 4 de maig  de 2012 a les 14 hores.

AVISOS

-És obligatori estar inscrit en el Registre de Serveis Socials que pertoqui i en el Registre oficial d'entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors, i per al programa/es als quals es presentin. La manca d'aquestes inscripcions seran causa d'exclusió de la licitació.

-Els serveis prestats a administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant relació certificada de l'administració que correspongui.

-Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents originals o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement a la legislació vigent en la matèria.

Si voleu demanar cita per compulsar a l'IMAS telefonau al 971 49 88 04.

-Les entitats que hagin presentat ofertes a alguna licitació de l'IMAS durant l'any 2011 no hauran de presentar la documentació exigida als apartats a), b), i c) de la clàusula 14.1.1 (doc. general (sobre núm. 1)) del Plec de clàusules administratives, sempre i quan no hagin sofert variacions. Presentaran l'annexe VIII degudament emplenat.

Pàgines