Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament de vestuari i equips de protecció individual per al personal dels centres residencials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 2. juliol 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de juliol de 2015  a les 14 hores.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS RECTIFICAT (Veure resolució rectificació d'errades)

Contractació del subministrament de 26 vehicles, mitjançant arrendament, per als serveis i centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 12. juny 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 20 de julio de 2015

 • Data límit de presentació d'ofertes atès la nova publicació dels PPT: 14 hores de dia 17 d'agost de 2015

Contractació del subministrament de paper per a fotocopiadores digitals i impressores làser per a la seu de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 11. juny 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 26 de juny de 2015  a les 14 hores.

 

Contractació del servei relatiu al programa d'intervenció per a famílies i menors adolescents en crisi en situació de risc de desprotecció dependents de l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 1. juny 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2015  a les 14 hores.

 

LICITACIÓ REPRESA (Veure resolució de dia 1 de juliol de 2015)

En aplicació de l'article 17 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mentre estigui vacant la Gerència de l'IMAS, presidirà les meses de contractació la presidenta de l'IMAS Sra. Margalida Puigserver Servera o la persona en què delegui.

 

 

 

Contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 28. maig 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 12 de juny de 2015  a les 14 hores.

 

En aplicació de l'article 17 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mentre estigui vacant la Gerència de l'IMAS, presidirà les meses de contractació la presidenta de l'IMAS, Sra. Margalida Puigserver Servera, o la persona en què delegui.

 

Contractació del subministrament d'aigua envasada per al personal de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 25. maig 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juny de 2015  a les 14 hores.

 

Subministrament de PRODUCTES DE BUGADERIA per als centres residencials de persones majors de l'IMAS

dijous, 7. maig 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de juny de 2015  a les 14 hores.

 

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 7. abril 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 20 d'abril de 2015

 

Contractació del subministrament d’equipament informàtic per a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a l'any 2015, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 17. març 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 30 de març de 2015

Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimarts, 24 de març de 2015, a les 12 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

 

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta i façanes del pavelló C de la Llar dels Ancians que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 6. març 2015
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 31 de març de 2015

 

Pàgines