Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Programes A-1 a A-16), mitjançant procediment obert

dimecres, 22. juny 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 27 de juliol de 2016 a les 14 hores.

 • Resolució de rectificació d'errades de caràcter material al Plec de prescripcions tècniques particulars o específiques del Programa A5 de data 12 de juliol de 2016

 • Veure nota aclaratòria documents

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció del senyor DAB a la Residència amb centre de dia Son Tugores del Consorci APROP, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 31. maig 2016
Tipus de contracte: Serveis

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació de la gestió del servei social comunitari bàsic per atendre a la població amb problemàtica de risc d'exclusió i per a la reinserció comunitària, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 2. maig 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de maig de 2016 a les 14 hores.

 • S'ha desistit del procediment

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici del centre de primera acollida «Puig des Bous», que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació o

dimecres, 27. abril 2016
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 23 de maig de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment obert.

dimarts, 26. abril 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  11 de maig de 2016  a les 14 hores

Execució dels programes de mediació i integració familiar per a menors en situació de risc i desprotecció dependents de l'IMAS

dilluns, 18. abril 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  2 de maig de 2016  a les 14 hores

 • NOTA: S'ha modificat el llistat de personal a subrogar corresponent al PROGRAMA B (s'ha afegit una mestra d'educació infantil)

 • La licitació queda sense efecte respecte als programes B2 i B5, pel que fa a la resta de programes (B1, B3, B4, B6 i B7) la licitació continua.

 • La licitació queda suspesa (veure nota informativa)

 • S'aixeca la suspensió de la licitació (veure nota informativa)

 

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció de la Sra. MCRP al centre residencial APROSCOM, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dijous, 31. març 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat

 

Pàgines