Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament d'equipament informàtic per a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

 • Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimecres, 3 de maig de 2017, a les 10 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

Contractació del servei per als programes de formació per donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) per a l'any 2017 i 2018

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

Subministrament de productes de neteja i bugaderia per al centre d'acollida per a persones sense sostre amb risc d'exclusió social de Ca l'Ardiaca

dimarts, 18. abril 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 d'abril de 2017.

 

Contractació del servei de seguretat i vigilància dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb inclusió de clàusules socials.

dimarts, 21. març 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes:  dins del termini de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació de l'escrit d'invitació. Si el darrer dia d'aquest termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), els dissabtes son considerats inhàbils.

         Nota informativa:

                                                                                                     En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant els Plecs de Clàusules Administratives rectificats, atès que a l'apartat  Planificació del servei de vigilància (horaris setmanals, total hores setmanals i número de vigilants per servei)  de la pàgina 13,

                              allà on diu:   Seu "IMAS" (28 h. setmanals)

                              ha de dir:     Seu "IMAS" (28 h. diàries)

         Palma, 27 de març de 2017

Arrendament amb opció de compra de dos immobles, un per destinar-lo a centre residencial i un altre per destinar-lo a centre de primera acollida, ambdos per menors de 13 a 17 anys amb mesures de protecció i dependents de l'IMAS.

dijous, 9. març 2017
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 10 d'abril de 2017.

    

Aclariment:

S'ha publicat al Perfil de del Contractant l'Acta de la Mesa de dia 27 d'abril, en la qual es dóna als licitadors un termini fins a dia 6 de maig per esmenar la documetació entregada. Atès que dia 6 de maig és dissabte i per tant dia inhàbil, el darrer dia per presentar davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades serà dia 8 de maig de 2017, a les 14:00 hores.

  Nota informativa:

          En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant la Convocatòria de la Mesa per a l'obertura del sobre 3, dia 27 d'abril a les

13:00   hores.

 

      Nota informativa:

 •       En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant els Plecs de Clàusules Administratives rectificats, atès que al LOT 2, a la  pàgina número 15 (punt 2.2.) i pàgina 18 (punt 9.2.2.), allà on deia "240 m2" ara diu "500m2".

         Palma de Mallorca, 13 de març de 2017.

 •        Model declaració jurada obres adequació urbanística.

En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant la Convocatòria de la Mesa per a l'obertura del sobre 3, dia 27 d'abril a les 13:00 hores.

      DESERT

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 7. març 2017
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 20 de març de 2017.

 

Contracte menor per al manteniment tecnològic de les bases de dades Oracle de l'IMAS

dimecres, 8. febrer 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini de 10 díes hàbils per presentar ofertes i pressuposts va finalitzar dia 20 de febrer de 2017.

Servei d’acolliment residencial terapèutic del menor S.G.O. amb discapacitat, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

divendres, 3. febrer 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta per la secció de Recursos Sociolaborals de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat de l'IMAS

dijous, 26. gener 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini de 10 díes hàbils per presentar ofertes i pressuposts va finalitzar dia 7 de febrer de 2017.

Pàgines