Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contracte menor bany geriàtric Residència La Bonanova.

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 29 de maig de 2017

Contracte menor d'arrendament d'un immoble per a determinats serveis de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

dijous, 11. maig 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 25 de maig de 2017

Contractació de les obres de reforma interior de la novena planta de la residència per a persones majors «La Bonanova», mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 8. maig 2017
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 01 de juny de 2017 a les 14 hores.

 

 • S'ha publicat el plec de clàusules administratives modificat! degut a una errada: lletra B del quadre de criteris d'adjudicació, concretament s'ha modificat la clàusula social (pag. 8) respecte al perfil de treballadors que s'han de contractar.

 

 • La Mesa de Contractació reunida en data 5 de juny de 2017 va acordar retrotreure les actuacions al moment de publicar-se la licitació de les obres al BOIB, i tornar a publicar els plecs correctes en el perfil del contractant.
 
 • Nova data límit de presentació d'ofertes: día 4 de juliol de 2017

 

Contracte administratiu del servei d'acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per als menors TSF, NAB i MCAD, en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, entre l'1 de maig de 2017 i al 30 d'abril de 2018

divendres, 28. abril 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contracte menor relatiu al servei d'acollida per a famílies amb fills/es a càrrec

dimecres, 26. abril 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 11 de maig de 2017

Contractació del subministrament d'equipament informàtic per a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

 • Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimecres, 3 de maig de 2017, a les 10 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

Contractació del servei per als programes de formació per donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) per a l'any 2017 i 2018

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

Subministrament de productes de neteja i bugaderia per al centre d'acollida per a persones sense sostre amb risc d'exclusió social de Ca l'Ardiaca

dimarts, 18. abril 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 d'abril de 2017.

 

Contractació del servei de seguretat i vigilància dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb inclusió de clàusules socials.

dimarts, 21. març 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes:  dins del termini de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació de l'escrit d'invitació. Si el darrer dia d'aquest termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), els dissabtes son considerats inhàbils.

         Nota informativa:

                                                                                                     En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant els Plecs de Clàusules Administratives rectificats, atès que a l'apartat  Planificació del servei de vigilància (horaris setmanals, total hores setmanals i número de vigilants per servei)  de la pàgina 13,

                              allà on diu:   Seu "IMAS" (28 h. setmanals)

                              ha de dir:     Seu "IMAS" (28 h. diàries)

         Palma, 27 de març de 2017

Pàgines