Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contracte del servei d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Lot 2), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 15. març 2018
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per consultar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com la tramitació de l'expedient, s'ha d'acudir al perfil del contractant del Consell de Mallorca (http://www.conselldemallorca.net/). Expedient 2017/61/SER

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per al menor J.M.C.C., en situació de desprotecció i dependent de l’IMAS, entre l'1 d'abril de 2018 i el 31 de març de 2019.

dijous, 8. març 2018
El Plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Contractació del servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i del servei de primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, procediment obert i tramitació ordinà

dijous, 8. març 2018
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'abril de 2018.

 

NOTA INFORMATIVA: En data 5 d'abril de 2018 es publica un nou document "Annex del personal que actualment presta el Servei d'UMES" una vegada corregits els errors, relatius a la data d'antiguitat de quatre dels treballadors, notificats per l'empresa que presta a hores d'ara aquest Servei.

CONVOCADA MESA CONTRACTACIÓ DIA 25 D'ABRIL DE 2018 A LES 13.30 H.VEURE  CONVOCATORIA

CONVOCADA MESA CONTRACTACIÓ DIA 15 DE MAIG DE 2018 A LES 12.00 H.VEURE  CONVOCATORIA

Contractació del servei d'acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per a la menor ST, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 6. març 2018
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 5. març 2018
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de març de 2018.

 

Contractació del subministrament de guants de nitril d'un sol ús per als centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per als anys 2018 i 2019

divendres, 2. març 2018
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de març de 2018.

 

ATENCIÓ: A la pàgina 8 dels Plecs de clàusules administratives particulars s'ha detectat una errada en el sentit que les fitxes tècniques dels guants s'han de presentar al sobre núm. 4, juntament amb les mostres, i no al sobre núm. 1. Al sobre núm. 1 únicament s'ha de presentar la documentació general.

Per aquest motiu, en data 06-03-2018, s'ha penjat un nou Plec de clàusules administratives particulars on s'inclou aquesta modificació de la pàgina 8.

Servei procurador dels Tribunals del partit judicial de Palma pels procediments judicials interposats contra o per l 'IMAS

dimarts, 27. febrer 2018
Tipus de contracte : Serveis

 

Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

 

Servei de 32 places d'acolliment residencial d'intervenció terapèutica en centre d'acció educativa especial per a menors amb problemes de conducta de 6 a 17 anys, en situació de desprotecció dependents de l'IMAS (2 lots) mitjançant procediment negociat se

dimarts, 20. febrer 2018
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre número 1 una adreça de correu electrònic o número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació

Contractació del servei d’acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor A.A.C.M. amb grau de discapacitat reconeguda, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimecres, 20. desembre 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Pàgines