Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici del centre de primera acollida «Puig des Bous», que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació o

dimecres, 27. abril 2016
Tipus de contracte : Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 23 de maig de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment obert.

dimarts, 26. abril 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  11 de maig de 2016  a les 14 hores

Execució dels programes de mediació i integració familiar per a menors en situació de risc i desprotecció dependents de l'IMAS

dilluns, 18. abril 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  2 de maig de 2016  a les 14 hores

 • NOTA: S'ha modificat el llistat de personal a subrogar corresponent al PROGRAMA B (s'ha afegit una mestra d'educació infantil)

 • La licitació queda sense efecte respecte als programes B2 i B5, pel que fa a la resta de programes (B1, B3, B4, B6 i B7) la licitació continua.

 • La licitació queda suspesa (veure nota informativa)

 • S'aixeca la suspensió de la licitació (veure nota informativa)

 

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció de la Sra. MCRP al centre residencial APROSCOM, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dijous, 31. març 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat

 

OBRA DE REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ C DE LA LLAR DELS ANCIANS (c/ del General Riera, 115, Palma, 07010) QUE INCLOU LA CONTRACTACIÓ DE TRES (3) PERSONES PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓ.

dilluns, 21. març 2016
Tipus de contracte : Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 14 d'abril de 2016 a les 14 hores.

 • Es pot visitar el pavelló C, objecte del projecte, demanant cita prèvia al personal de manteniment de la Llar d'ancians (tel. 971.760301).

 • El pavelló a reformar estarà completament buit abans de començar les obres; la data d'inici de les obres dependrà de la data de l'adjudicació, tot seguint les indicacions establertes en el procediment que pertoca, i previ consens amb la Direcció del centre per garantir la seguretat i minimitzar les molèsties als usuaris i treballadors del centre afectats.

 • Tota la informació tècnica disponible es troba en format .pdf

 • S'ha desistit del procediment.

 

Contractació del servei de manteniment dels equips informàtics de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 15. febrer 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  29 de febrer de 2016  a les 14 hores

 

Servei d'atenció integral per a persones amb DISCAPACITAT SENSORIAL AUDITIVA, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimarts, 29. desembre 2015
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

Contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació urgent

dijous, 17. desembre 2015
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  28 de desembre de 2015  a les 14 hores

         SUSPENSIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES  (mirar nota informativa)

Pàgines