Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Servei d’acolliment residencial terapèutic del menor S.G.O. amb discapacitat, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

divendres, 3. febrer 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta per la secció de Recursos Sociolaborals de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat de l'IMAS

dijous, 26. gener 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini de 10 díes hàbils per presentar ofertes i pressuposts va finalitzar dia 7 de febrer de 2017.

Contractació del servei de seguretat i vigilància dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb inclusió de clàusules socials.

dimecres, 28. desembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 31 de gener de 2017 a les 14 hores.

Contractació del servei d’alberg i menjador per a persones en risc o en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 20. desembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 24 de gener de 2017 a les 14 hores.

 

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de perruqueria a la Residència de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 13. desembre 2016
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de llenceria per a la Residència de pensionistes La Bonanova gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert.

divendres, 2. desembre 2016
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

 

Contractació del subministrament de combustible per als vehicles de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

divendres, 25. novembre 2016
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 de gener de 2017 a les 14 hores.

 

Contractació del servei de bugaderia de la Residència de Felanitx , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 11. novembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei de de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials amb inclusió de clàusules socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. novembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del subministrament de 4 vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, dos per a la residència Llar dels Ancians i dos per la residència de Felanitx, gestionades per l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. novembre 2016
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de noviembre de 2016 a les 14 hores.

 

Pàgines