Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx, contracte subjecte a la DA 5 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, contractes reservats..

dilluns, 19. juny 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de juliol de 2017

Contracte menor del subministrament de mobiliari de la seu de l'IMAS.

dilluns, 12. juny 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 26 de juny de 2017

Contractació del servei postal, telegràfic i de burofax de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 5. juny 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de juny de 2017

 

Contractació del Servei d'acolliment per a famílies en risc d'exclusió social amb fills a càrrec, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 1. juny 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 10 de juliol de 2017

 

Contractació del servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimarts, 30. maig 2017
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dins del termini de set (7) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació de l'escrit d'invitació. Si el darrer dia d'aquest termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), els dissabtes son considerats inhàbils.

Contractació del servei de bugaderia al centre d'acollida per a persones sense sostre en risc d'exclusió social de Ca L'Ardiaca (SER 13/17)

dijous, 25. maig 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 de juny de 2017

Contracte menor relatiu a les obres de substitució de la fusteria d'alumini de la residència de persones majors de La Bonanova per a la millora de l'eficiència energètica.

dijous, 18. maig 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 1 de juny de 2017

Contractació de les obres de reforma interior del pavelló destinat a menjador de la Residència Llar d'Ancians que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima d'inserció , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte : Obra
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de juny de 2017

 

Contracte menor bany geriàtric Residència La Bonanova.

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 29 de maig de 2017

Contracte menor d'arrendament d'un immoble per a determinats serveis de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

dijous, 11. maig 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 25 de maig de 2017

Pàgines