Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament de mobiliari per a la Residència de pensionistes la Bonanova, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

Contractació dels serveis, per una banda, de dinamització i seguiment del Consell de la Infància i l'Adolescència depenent de l'IMAS, i per altra banda, de posada en marxa i gestió del "Club de l'Expressió".

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

ATENCIÓ:
 
-Indicar a l’exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual es presenta oferta.

-Presentar un únic sobre núm. 1 per entitat licitadora, i tants de sobres 2, 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presentau.

- Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

Data límit de presentació ofertes: dia 25 d'agost de 2017

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Contractació del servei de recollida d'aigües residuals del Centre de primera acollida «Puig des Bous».

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

 

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per la menor R.C.D.S., en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, entre el 10 de setembre de 2017 i el 9 de setembre de 2018

dimecres, 9. agost 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Contractació del servei d’acolliment residencial d'intervenció terapèutica en centre d'acció educativa especial per a 32 places de menors de entre 6 a 17 anys amb problemes de conducta, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS

dimecres, 2. agost 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

ATENCIÓ:
 
-Indicar a l’exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual es presenta oferta.

-Presentar un únic sobre núm. 1 per entitat licitadora, i tants de sobres 2, 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presentau.

- heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES: DIA 10 DE SETEMBRE DE 2017

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA ACLARATÒRIA

Servei d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa "Sa Placeta"

dilluns, 24. juliol 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 d'agost de 2017

-AVÍS IMPORTANT: Licitació deixada sense efectes per Resolució de data 2 d'agost de 2017 per errades detectades als Plecs. Properament es publicarà una nova licitació.

Obres de millora d'accessibilitat de La Bonanova

dijous, 20. juliol 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 03 d'agost de 2017

Contracte menor de la reforma dels banys de la Planta Baixa de l'Edifici CIPRES

divendres, 7. juliol 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 21 de juliol de 2017

Contracte admin. del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor W.N.A. amb necessitats especials, en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS, entre el 15 de juliol de 2017 i el 14 de juliol de 2019.

dimarts, 27. juny 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

 

 

Servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx, contracte subjecte a la DA 5 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, contractes reservats..

dilluns, 19. juny 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de juliol de 2017

Pàgines