Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contracte de gestió del servei públic relatiu al programa d’atenció a persones drogodependents en fase de deshabituació i reinserció en centres residencials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 25. juliol 2013
Tipus de contracte : Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 d'agost de 2013 a les 14 hores.

Gestió de Servei Públic per l'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa, programa "SA PLACETA"

dimarts, 2. juliol 2013
Tipus de contracte : Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert

dilluns, 24. juny 2013
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Contractació del subministrament del lot 3 de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la bugaderia, mitjançant procediment obert

dilluns, 24. juny 2013
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Subministrament de gasoil tipus B i C per a diversos centres

dimarts, 14. maig 2013
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de juny de 2013 a les 14 hores.

 • DESERT

Subministrament productes neteja La Bonanova

dijous, 9. maig 2013
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Contractació del subministrament de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es realitzaran mitjançant aquesta pàgina web. No se avisarà ni per teléfon ni per fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 horas del dia 24 de maig de 2013

 

 

Acolliment residencial d'acció educativa especial de cinc menors

dimarts, 7. maig 2013
Tipus de contracte : Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic relatiu a l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP, ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Contractació del servei de bugaderia del centre Ca l’Ardiaca

dilluns, 25. març 2013
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei de bugaderia del centre d’acollida a persones sense sostre en risc d’exclusió social de Ca l’Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial

dimarts, 19. març 2013
Tipus de contracte : Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic en modalitat de concert de 10 places d’intervenció terapèutica en acolliment residencial per a menors amb necessitats educatives especials, en situació de desprotecció i depenents de l’IMAS.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 03 d'abril de 2013 a les 14 hores.

Servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca

dijous, 14. març 2013
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca, mitjançant procediment negociat sense publicitat, condició especial de què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Pàgines