Normativa en tramitació

Normativa en tramitació

Consultes prèvies

Participació

Documentació

documentació

Enllaços

enllaços a altres web

Transparència

Transparència

Qui som?

qui som?

Benvinguda

Carta de benvinguda

Cartera de serveis socials, menors i família

Regulació dels requisits d’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca i desenvolupament de la cartera de serveis

Regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i els procediments d’autorització i acreditació dels serveis socials d'àmbit insular

  • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017. Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració

Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca

  • Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  • Estat de la tramitació: esborrany en elaboració

 

 

 

 

 

 

Els suggeriments i propostes que vulgueu realitzar els podeu presentar mitjançant aquest formulari o en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16.4 de la LPACAP, indicant clarament a quina consulta en tràmit us referiu. Trobareu informació sobre els antecedents de la norma, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma, la justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la, els objectius i les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

 
A continuació disposau de l'històric de les normes que s'han sotmès al procés de consulta prèvia anteriorment, amb el text del projecte normatiu que es redacti i la resta de tràmits de participació (audiència i informació pública) que es  duguin a terme per a la seva aprovació. 
Normes que s'han sotmès al procés de participació anteriorment

 

D'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

Podeu participar en aquest procés de consulta, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè els interessats puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòries, informes i altra documentació

Govern de les Illes Balears

Ajuntament de Palma

Ministeri d'Ocupació i Serveis Socials

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

TRANSPARÈNCIA

La documentació de l'IMAS relativa al codi ètic del bon govern i la transparència es publica a la seu del Consell de Mallorca, donat que l'IMAS és un organisme autònom del Consell. Hi trobareu informació dels càrrecs polítics, pressuposts, contractes, convenis, relació de llocs de feina, etc.

Al següent apartat del web ("Documentació") hi trobareu les memòries anuals de l'IMAS i altres documents d'interès.

 

ELABORACIÓ DE NORMATIVA

1) Consulta prèviaAmb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes es realitza una consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma. Podeu participar en aquest procés de consulta durant els terminis establerts.

2) Normativa en tramitació: En aquest apartat podeu accedir a les diferents versions del document abans de ser aprovat.

 

ACCIÓ CONCERTADA

L'acció concertada és una opció organitzativa que permet a l'Administració encarregar la prestació de serveis socials, inclosos a la cartera de serveis socials, així com el servei d'orientació professional, recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, amb entitats no lucratives del tercer sector d'acció social i, si escau, entitats del sector privat, preferentment del tercer sector. Aquesta col·laboració es formalitza mitjançant un document administratiu denominat «acord d'acció concertada».

En aquest apartat podeu accedir als procediments de concertació  en tramitació i als acords d'acció concertada subscrits.

Concertació del servei d'acolliment residencial bàsic per a la infància i l'adolescència

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=34188 (cat)

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=34188 (cast)

Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a menors estrangers

 
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a adolescents embarassades o amb càrregues familiars
 
 
Concertació del servei d'acolliment residencial especial per a menors amb trastorns de conducta
 

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=34337 (cast)

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és la institució de referència a Mallorca per gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els recursos assistencials. Es tracta d’un organisme autònom que depèn del Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca. Fou creat el 2003 amb la denominació d’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'any 2007 va canviar de denominació.

Així, l’IMAS assumeix les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials. En resum, la nostra missió és desenvolupar els programes, els serveis i els centres de serveis socials, menors i residències, llars i altres recursos assistencials per a gent gran.

Des d’aquest web us volem convidar a conèixer de primera mà quina és la nostra feina i facilitar-vos la relació amb nosaltres a través de les noves tecnologies, que ens ajuden a fer els tràmits, a estar informats i ens permeten estar en contacte de manera bidireccional.

Seu electrònica de l'IMAS

Es troba integrada dins de la seu electronica del Consell de Mallorca, https://seu.conselldemallorca.net, d'acord amb la resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de dia 15 de gener de 2018, pel qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com a la pròpia dels organismes autònoms que en depenen.

Oficines