Heu de detallar les vostres dades i el tipus d'ajuda que voleu aportar. Si voleu oferir una vivenda pròpia, heu de detallar les característiques de la propietat i el lloc on es troba. També podeu oferir altres tipus d'ajudes, com el de traductor, altres serveis professionals, aportar roba, elements de la casa, acompanyament a persones, ajudar en altres gestions, etc. L'apartat d'observacions el podeu utilitzar per detallar més quina serà la vostra ajuda. Per acabar, qualsevol proposta o suggeriment pel millor funcionament d'aquest projecte, seran benvinguts.

(*) Camps obligatoris

 
1 Inici 2 Finalitza
Dades de contacte

Amb l'ús d'aquest formulari autoritz expressament l'IMAS per a incloure les dades personals aportades en un fitxer automatitzat, necessari per a la correcta prestació d'aquest servei. Autoritz igualment la cessió d'aquesta informació a altres administracions públiques i organitzacions públiques o privades que participin en el procés d'ajuda als refugiats. Aquestes dades seran tractades segons s'indica a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD), i es possibilita l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació prevists a la llei. L'IMAS es compromet a no utilitzar aquestes dades per a usos distints als de prestació del servei.

Avís legal

  • Aquesta informació es recull a efectes de coordinar les ajudes als refugiats dins l'illa de Mallorca. Les dades personals passaran a formar part d'un fitxer de l'IMAS, compartit amb altres administracions i entitats que participin en el procés d'ajuda als refugiats.