Menors i Família

menors

Famílies nombroses (seu-e)

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de famílies nombroses a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les prestacions i recursos dels quals es poden beneficiar.

En cas de discrepància entre la legislació vigent i la informació publicada, prevaldrà l'establert per la normativa d'aplicació. 

.