Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació subjecte a la Disposició Addicional Quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (Contractes reservats), del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència la Bonanova.

dimarts, 20. agost 2019
Tipo Contratante: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hZBLC4JAFIV_kdzrqKM...