Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per a la menor A.B. amb discapacitat reconeguda, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, pel període comprés entre el 17 d'octubre de 2017 al 16 d'octubre de 2018.

dimecres, 27. setembre 2017
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.