Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Programes A-1 a A-16), mitjançant procediment obert

dimecres, 22. juny 2016
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 27 de juliol de 2016 a les 14 hores.

  • Resolució de rectificació d'errades de caràcter material al Plec de prescripcions tècniques particulars o específiques del Programa A5 de data 12 de juliol de 2016

  • Veure nota aclaratòria documents