Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció del senyor DAB a la Residència amb centre de dia Son Tugores del Consorci APROP, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 31. maig 2016
Tipo Contratante: Serveis

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.