Persones amb Discapacitat

discapacitat

Ajudes econòmiques per al finançament del transport escolar especial per a persones amb discapacitat per a l'any 2015

Què és?

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar el transport especial dels usuaris amb discapacitat de centres educatius especial, ubicats a Mallorca, des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de promoure l’autonomia de les persones perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans.
Es regeixen, a més de pel règim legal aplicable, per les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats, aprovades pel Ple del Consell de Mallorca de 5 de maig de 2005, (BOIB núm. 99, de 30 de juny), i  modificades el 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 53, d'11 de abril).
L’àmbit d’aplicació material d’aquesta convocatòria és l’illa de Mallorca, de forma que únicament es subvencionaran projectes que continguin activitats que s’hagin de desenvolupar en aquesta illa.

A qui s'adreça?

Poden sol·licitar les subvencions que s’estableixen en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que gestionen centres d’educació especial per a persones amb discapacitat, en règim de concert o col·laboració amb l’administració pública competent, que ofereixen un servei de transport especial i que estiguin inscrites en el Registre Central de Serveis Socials o en el Registre Insular, regulats en el Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s’aprova el Reglament regulado

Lloc d'atenció

Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar amb la unitat d’Atenció al Ciutadà de l’IMAS a Palma o amb les seves delegacions d’Inca i de Manacor.
.